Átláthatósági jelentés 2019 – Bárány Terézia EV.

Bevezetés

Bárány Terézia egyéni vállalkozó (a továbbiakban: EV) többek között közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók tekintetében jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végző könyvvizsgáló a Közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogszabályban előírt könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről szóló 537/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (a továbbiakban: az „EU Audit Rendelet”) és a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvénynek megfelelően közzéteszi a jelen éves átláthatósági jelentést.

Más értelmű rendelkezés hiányában a jelentésben foglalt minden információ a vállalkozás 2018. december 31-i állapotára vonatkozik.

A vállalkozás székhelye 2040 Budaörs, Kismartoni u 86. szám alatt található, önkormányzati regisztrációs száma: 51042154, amelyet a székhely szerinti város, Budaörs Önkormányzata tart nyilván.

A Vállalkozás struktúrája, vezetői szerkezete:

A vállalkozásnak alkalmazottja nincs, tevékenységét alvállalkozók bevonásával végzi, akiket a könyvvizsgáló irányít.

A vállalkozás nem tagja egyetlen könyvvizsgálói hálózatnak sem.

Belső minőségellenőrzési rendszer

A vállalkozás szabályzatai és eljárásai a minőségi szemlélet fontosságát kiemelő üzleti kultúrát erősítik a megbízások tervezése és teljesítése során. A vállalkozás célja, hogy kiemelkedő színvonalú könyvvizsgálati szolgáltatásokat nyújtson, mely cél elérése érdekében működésének középpontjában a szakmai kiválóság áll.

Minőségellenőrzési rendszerének irányítására, az ügyfél- és megbízás elfogadási- és fenntartási szabályokra, az etikai követelményekre, a humán erőforrásokra, a megbízások teljesítésére és nyomon követésére vonatkozó szabályzatokat és eljárásokat alkalmaz.

A belső minőségellenőrzési rendszer két monitoring rendszerrel rendelkezik:

Megbízások minőségellenőrzési vizsgálata

A közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók éves beszámolója vagy konszolidált éves beszámolója jogszabályi könyvvizsgálatáról szóló könyvvizsgálói jelentéseket még azok kiadása előtt egy megfelelő szakmai képesítéssel és tapasztalattal rendelkező könyvvizsgáló partner által elvégzett minőségellenőrzési vizsgálatnak kell alávetni. A megbízás minőségellenőrzési vizsgálatát végző személyt a vállalkozó alvállalkozói köréből választja ki esetenként, hogy a vállalkozás felelősségi körében dolgozzon, de ez a személy nem része, nem tagja a megbízási munkacsoportnak..

A vizsgálatot végző személy a könyvvizsgálati munkacsoporttól minden szükséges információt megkap, és a vizsgálat lefolytatása során minden olyan adatot és információt beszerez, amely a következtetések levonásához szükséges. A vizsgálatot végző személy feladata a könyvvizsgálati, számviteli és pénzügyi beszámolási kérdések objektív felülvizsgálata, az általa lefolytatott eljárások dokumentálása, valamint az általa ismert releváns tények és körülmények alapján annak megállapítása, hogy nem jutott tudomására olyan tény, amely arra engedne következtetni, hogy a jelentős megítélések és a levont következtetések az adott körülmények között nem voltak megfelelőek.

A könyvvizsgálói jelentés csak akkor bocsátható ki, ha a minőségellenőrzést végző személy meggyőződött arról, hogy a könyvvizsgálati munkacsoport megállapításai és következtetései helytállóak, és hogy az elvégzett könyvvizsgálati munka megfelel a vonatkozó standardoknak és jogszabályoknak.

A vállalkozó nyilatkozata

A vállalkozó meg van győződve arról, hogy a fent ismertetett belső ellenőrzési rendszer hatékonyan működik, és elfogadható bizonyosságot ad arra nézve, hogy a vállalkozás és az általa alvállalkozókból létrehozott munkacsoport tagjai betartják a vonatkozó szakmai standardokat, illetve szabályozói és jogi előírásokat, továbbá, hogy a kiadott könyvvizsgálói jelentések mindenkor megfelelnek az adott körülményeknek.

A legutóbbi minőségbiztosítási vizsgálat időpontja

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2017 évben folytatott le minőségellenőrzési eljárást Bárány Terézia kamarai tag könyvvizsgálónál 2015 és 2016 évre vonatkozóan. Az ellenőrzés megfelelt minősítéssel zárult mindkét évre vonatkozóan.

Azon közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók felsorolása, amelyek számára a vállalkozó az üzleti év során jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végzett:

  • Kartonpack Nyrt. 2018 évi éves beszámoló és konszolidált éves beszámoló
  • SET Group Nyrt. 2018 évi éves beszámoló és konszolidált éves beszámoló
  • Sinus Fair Zrt. 2018 évi éves beszámoló

A függetlenség biztosítása

A vállalkozás írásos függetlenségi szabályzattal és eljárásokkal rendelkezik, amely magában foglalja bizonyos függetlenségi megfelelési vizsgálatok éves rendszerességgel történő elvégzését.

Minden egyes munkatárs köteles minden évben a megbízás elfogadásakor egyedi függetlenségi nyilatkozatot tenni.

Minden munkatárs portfólióját összevetjük a könyvvizsgálati ügyfelek elektronikus listájával annak megállapítása érdekében, hogy az érdekeltség megengedhető-e a vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok alapján.

Minden munkatárs, partner köteles meghallgatni a függetlenségi szabályokkal kapcsolatos oktatást, továbbképzést.

Folyamatos továbbképzés

A vállalkozás valamennyi partner könyvvizsgálója folyamatosan fejleszti szakmai tudását, részben belső továbbképzéseken, részben pedig szakmai képzéseken keresztül.

A folyamatos továbbképzés a vállalkozás egyik legfontosabb vezérelve, hiszen segítségével fejleszthetők a szakmai ismeretek, és fenntartható, illetve továbbfejleszthető a szolgáltatásaink színvonala.

A folyamatos továbbképzés program részben a vállalkozás és partnerei által szervezett kurzusokból, részben más szervezetek által kínált tanfolyamokból áll. Minden könyvvizsgáló saját igényei szerint alakítja ki tanulási programját.

Rotáció

A rotációs előírásoknak való megfelelés a vállalkozás felelőssége. Kijelentem, hogy a Ktv. törvénybe (Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény) illetve az Audit Reform Rendeletben (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. április 16-i 537/2014/EU RENDELETE) a könyvvizsgáló cégre, partnerre, kamarai tag könyvvizsgálóra előírt rotációs követelményeket betartjuk.

Pénzügyi információ

A vállalkozás 2018 évi nettó árbevételének megoszlása:

árbevétel eFt
Könyvvizsgálat6 153
Igazságügyi szakértés282
Számviteli szolgáltatás383
Összes árbevétel6 818

Budaörs, 2019. április 30.